Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti

Taste Of Asia s.r.o.

so sídlom: ul. Nákupní 468/14, 736 01, Havířov - Mesto

IČO: 07451962, DIČ: CZ07451962

pre predaj tovaru a služieb prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.tasteofasia.sk

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka číslo 75844.

  

1. Úvodné ustanovenia

 1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej ako "obchodné podmienky") predávajúceho upravujú v zmysle ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Zb. (Ďalej ako "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti a / alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej ako "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej ako "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.tasteofasia.sk a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej ako "webové rozhranie e-shopu").

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.tasteofasia.sk (ďalej ako "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.3. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosť alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná. Podnikateľom sa rozumie osoba uvedená v ust. § 420 a 421 Občianskeho zákonníka.

1.4. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.5. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v Českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v Českom jazyku.

1.6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci v primeranom rozsahu meniť či dopĺňať pričom tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Zmenu obchodných podmienok predávajúci oznámi uverejnením na webových stránkach. Platí, že kupujúci obchodné podmienky prijal pokiaľ s obchodnými podmienkami vysloví súhlas podaním objednávky podľa čl. 3.4. týchto obchodných podmienok alebo svojím prihlásením do užívateľského konta (viď ďalej). 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej ako "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie e-shopu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie.

2.2. Na účely registrácie kupujúceho na webovej stránke, jej užívanie kupujúcim a ďalej pre účely objednanie tovaru a uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu v rozsahu vyžiadanom predávajúcim správne, úplné a pravdivé údaje týkajúce sa kupujúceho, ktoré podľa svojej povahy môžu byť osobnými údajmi kupujúceho. Zmenu kupujúcim poskytovaných údajov je kupujúci povinný bezodkladne po ich zmene oznámiť predávajúcemu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu vzniknutú kupujúcemu alebo tretej osobe v dôsledku porušenia povinností kupujúceho podľa tohto článku 2.2 obchodných podmienok.

2.3. Oprávnený prístup k užívateľskému účtu je možný len po zadaní používateľského mena a hesla kupujúceho na webovej stránke. Kupujúci je povinný uchovať v tajnosti a žiadne osobe neposkytnúť svoje užívateľské meno a heslo a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za akýkoľvek neoprávnený prístup do používateľského účtu alebo akúkoľvek škodu vzniknutú v súvislosti s neoprávneným prístupom do používateľského účtu kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb. 

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 3.1. Webové rozhranie e-shopu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní e-shopu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní e-shopu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný s kupujúcim uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom ponúkaného tovaru.

3.2. Webové rozhranie e-shopu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní e-shopu, najmä informácie o kupujúcom požadované predávajúcim: kupujúcim objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania e-shopu), kupujúcim zvoleného spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru. V objednávke bude vždy uvedená informácia o celkovej cene kupovaného tovaru a nákladoch spojených s jeho dodaním (ďalej spoločne ako "objednávka").

3.4. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednávka zaväzujúca k platbe". Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a ich neoddeliteľnými súčasťami, ktorými sú ich prílohy Reklamačný poriadok, Doprava, Platba a Ochrana osobných údajov a ich obsahom, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom k ​​okamihu odoslania objednávky.

3.5. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke sú správne, úplné a pravdivé. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej ako "elektronická adresa kupujúceho"). Kópiu obchodných podmienok dostane kupujúci aj ako prílohu potvrdenie objednávky na elektronickú adresu kupujúceho .

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká okamihom doručenia potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť podľa svojho uváženia s kupujúcim akoukoľvek kúpnu zmluvu.

3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám. 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Všetky ceny tovaru sú zmluvné. Vo webovom rozhraní e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, to znamená vrátane Všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovar zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.

4.2. Prípadné akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

4.3. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobmi uvedenými v prílohe týchto obchodných podmienok dostupné na webových stránkach a nazvané ako Doprava a Platba

4.4. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.5. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.6. V prípade platby bankovým prevodom je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. V prípade platby bankovým prevodom je kúpna cena splatná do 5 tich dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je kúpna cena bankovým prevodom uhradená do 5 tich dní, predávajúci objednávku stornuje a túto skutočnosť kupujúcemu oznámi elektronickou poštou na adresu ktorú uviedol v objednávke.

4.7. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. V prípade platby bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 tich dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je kúpna cena bezhotovostnou platbou uhradená do 5 tich dní, predávajúci objednávku stornuje a túto skutočnosť kupujúcemu oznámi elektronickou poštou na adresu ktorú uviedol v objednávke.

4.8. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.9. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.10. Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou poskytovateľov platieb a dopravcov tovaru. 

 

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim spotrebiteľom

5.1. Kupujúci spotrebiteľ má právo v súlade s ust. § 1829 občianskeho zákonníka odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bola kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Ak sa rozhodne spotrebiteľ využiť tohto práva, musí odstúpenie od zmluvy odoslať predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia tovaru. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ďalej priame náklady na vrátenie tovaru, ak nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.2. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je k dispozícii kupujúcemu tu vo formáte WORD a PDF

5.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu predávajúceho Taste Of Asia s.r.o. ul. Na Kopci 426/1b, 73564  Havířov- Dolní Suchá alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho viď kontakty. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.1 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 kalendárnych dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu na adresu predávajúceho Taste Of Asia s.r.o. ul. Na Kopci 426/1b, 73564  Havířov- Dolní Suchá. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.1 obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom, nie však skôr než dôjde k doručenie vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho Taste Of Asia s.r.o. ul. Na Kopci 426/1b, 73564  Havířov- Dolní Suchá (prípadne ako preukážete, že vrátený tovar nám už bolo odoslané). Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Pokiaľ kupujúci zvolí iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5.5. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,

d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,

f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,

g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

h) o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,

j) o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,

k) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo

l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

5.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, rovnakým spôsobom ktorým predávajúci platbu prijal. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. PREPRAVA, DODANIE A PREVZATIE TOVARU

 

6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Podpisom dodacieho / prepravného listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru sú upravené v dokumentoch Doprava a Platba

 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA

 7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi a Reklamačným poriadkom.

7.2. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese firmy Taste Of Asia s.r.o. ul. Na Kopci 426/1b, 73564  Havířov- Dolní Suchá

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie e-shopu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie e-shopu.

8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania e-shopu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania e-shopu. Webové rozhranie e-shopu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

8.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

8.6. V súlade s ust. § 1820 ods. 1 písm. j) berie kupujúci na vedomie, že v rámci mimosúdneho vybavovania sťažností spotrebiteľov sa môže kupujúci obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Podanie k Slovenskej obchodnej inšpekcii možné podať písomnou formou príp. cez e-podateľňu na internetových stránkach www.coi.cz.

 9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

 9.1. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi Českej republiky a Európskej únie

• Zákon o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb.,

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")

• Zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti č. 480/2004

• Zákon č. 563/1991 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, prípadne v súlade s ďalšími právnymi predpismi

9.2. Ďalšie práva, povinnosti strán a kompletné zásady ochrany osobných údajov sú spracované v dokumente Ochrana osobných údajov. 

10. DORUČOVANIE

 10.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

10.2. Správa je doručená:

v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,

v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,

v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, odoprie ak adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,

v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

 

11. ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA

 11.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

11.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Taste Of Asia s.r.o. ul. Na Kopci 426/1b, 73564  Havířov- Dolní Suchá, adresa elektronickej pošty viď kontakty

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.11.2018