Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok.

 Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení Českých zákonov č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady ( ďalej len "Reklamácie").

Predávajúci je obchodná spoločnosť

Taste Of Asia s.r.o. se sídlem: ul. Nákupní 468/14, 736 01 Havířov IČ: 07451962, DIČ: CZ07451962

servisné stredisko pre vybavenie reklamácie je

Taste Of Asia s.r.o. ul. Na Kopci 426/1b, 73564  Havířov- Dolní Suchá

Zákazníkom nášho internetového obchodu je buď Kupujúci spotrebiteľ alebo Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Chyby tovaru

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal:

• má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru.

• sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa.

• je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti.

• vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Práva z vady tovaru

• Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy.

• Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady.

• Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

• Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

• Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Lehoty

• Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

• Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

• Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru Zákazníkom.

• Záručná doba pre Kupujúceho spotrebiteľa činí 24 mesiacov, avšak pre Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenia IČO na nákupnom doklade), je záručná doba iba 12 mesiacov.

• Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v záručnej oprave.

Ostatné

1. Nárok na záruku je posúdený ako neoprávnený predovšetkým v prípadoch, ak sú poškodené alebo úplne strhnuté štítky s výrobným číslom, dátumom predaja alebo s inými identifikačnými znakmi.

2. Reklamáciu nemožno takisto uplatňovať v prípade, keď neboli dodržané pokyny popísané v priloženom manuáli.

3. Reklamáciu nie je možné uplatňovať u chýb vzniknutých zlou obsluhou, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktorú sú v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo poškodením účinkami prepätia a na poškodenie tovaru spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením.

4. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vecí spôsobené jej obvyklým užívaním. (U vecí predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá)

5. Ďalej sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

• Mechanickým poškodením tovaru

• Elektrickým prepätím

• Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi predpísanému prevádzkovému prostrediu.

• Neodbornou inštaláciou, zachádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.

• Tovar bol poškodený používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami.

• Vykonaním nekvalifikovaného zásahu.

• Tovar, ktorý bol akokoľvek upravovaný zákazníkom.

• Tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

• Poškodenie, spôsobené pádom alebo nárazom.

 

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené vyhlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky potrebné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv plynúcich zo zodpovednosti za vady, vracia Kupujúci plnenie, ktoré mu poskytol Predávajúci, len v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.

Vybavenie reklamácie

• Adresa servisného strediska pre vybavenie reklamácie je Taste Of Asia s.r.o. ul. Na Kopci 426/1b, 73564  Havířov- Dolní Suchá

• Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

• Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od Kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov Kupujúcim.

• Za situácie, kedy je potrebné tovar zaslať Predávajúcemu si kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého Tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.

• Pre uplatnenie reklamácie je Spotrebiteľ povinný dodať reklamovaný tovar na miesto servisného strediska na vlastné náklady. V prípade uznania reklamácie je tovar odoslaný späť Spotrebiteľovi na náklady Predávajúceho. Pri uznaní reklamácie môže Spotrebiteľ požadovať od Predávajúcim náhradu nákladov spojených s dopravou v primeranej výške. Kupujúci ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenia IČO na nákupnom doklade) si pri reklamácii náklady spojené s dopravou hradí sám.

 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo poskytnutie zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená Kupujúcemu rovnakým spôsobom ktorým predávajúci platbu prijal. Predávajúci vráti Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým Kupujúci súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

 

 Reklamačný protokol k stiahnutiu:

Reklamačný protokol Word

Reklamačný protokol PDF

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.11.2018