Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je súčasťou obchodných podmienok.

I. Úvodné ustanovenia

1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

Prevádzkovateľ - Taste Of Asia s.r.o. ul. Nákupní 468/14, 736 01, Havířov, IČ- 07451962

Osobné údaje- meno a priezvisko, obchodná firma, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, identifikačné číslo podnikajúce fyzické osoby a daňové identifikačné číslo podnikajúce fyzické osoby.

2. Prevádzkovateľ eshopu www.tasteofasia.cz ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi Českými a Európskymi predpismi

• Zákon o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb.,

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")

• Zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti č. 480/2004

• Zákon č. 563/1991 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, prípadne v súlade s ďalšími právnymi predpismi

4. Účastník je fyzickou osobou, podnikajúci i nepodnikateľ, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.

5. Prevádzkovateľ je právnickou osobou, ktorá prevádzkuje tento internetový obchod za účelom predaja tovaru a služieb. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov:

• v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a / alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou;

• s cieľom / účely uvedené nižšie v čl. II

II. Účely a doby spracovania Osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

a) Plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:

1. Osobné údaje budú spracovávané po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;

2. Marketingové akcie: na účely splnenia marketingové akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry atď. Doba spracovania: po dobu marketingové akcie

b) Splnenie právnej povinnosti (najmä účtovné, daňové a archivačné, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom):

1. daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracovávané a uchovávané po dobu 10 rokov od rokom nasledujúcim po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom.

2. plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutí záručnej doby na tovar.

c) Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:

1. účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutí záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor

2. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk i individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenie, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Účastníkovi.

d) Marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:

1. Plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenie na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky.

2. Individuálne ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručné tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky.

3. Zasielanie dotazníkov - zákaznícke recenzia predajcu. Zasielanie dotazníkov za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov prenáša osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa tretej strane - ďalšiemu správcovi - spoločnosti Google, Zoznam, Heuréka. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky. (Tu je nutný výslovný súhlas Účastníka).

4. Cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.

5. Na účely re-marketingu sú odovzdávané cookies iným spracovateľom iba v prípade, že u nich bol udelený súhlas na tento účel, a to s expiračné dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby.

III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

1. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymažú alebo anonymizujú.

3. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovávanie.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účely: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru zákazník, hodnotenie spokojnosti zákazníka, vybavovanie reklamácií.

6. Osobné údaje sú a budú spracovávané v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7. V prípade, že zákazník zvolí doručenie na predajňu, ktorá je partnerskou predajňou správca (prevádzkovaná samostatným subjektom), informuje správcu o skutočnosti, že osobné údaje uvedené v rezervácii sú odovzdávané partnerské predajni, ktorú si zákazník zvolí, a to v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.

IV. Práva Účastníka súvisiace so spracovávaním

1 / Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:

 a/ požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;

b/ na opravu poskytnutých Osobných údajov;

c/ na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;

d/ na obmedzenie spracovanie Osobných údajov

e/ podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

f/ Právo na prenos osobných údajov na iného správcu

g/ Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

2 / Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom odkazu uvedeného v pätičke e-mailu zaslaného zo strany Prevádzkovateľa alebo žiadostí na adrese pozri kontakty

3 / Práva podľa ods. 1 tohto článku písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. II ods. 1 písm. a), b) a c) s výnimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kedy je možné uplatnenie všetkých práv uvedených v ods.

4 / V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

a/ požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu pozri kontakty

b/ namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu pozri kontakty, aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. Blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

5 / Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti

6 / Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV., Bodu 1 a) a f) je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

7 / Ak Účastník uplatní niektoré z práv z článku IV., Odsek 1, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV., Odsek 1 prijatá.

8 / Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnené žiadosti o poskytnutie fyzické kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

V. Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadi právnym poriadkom České republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné České súdy.

2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1. 11. 2018